Publikacje

Publikacje autorskie:

Książki

Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012, Galeria Miejska Arsenał, Rubieże kultury popularnej (pdf)

Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Publikacje naukowe w czasopismach

Las – wspólnota sympoietyczna?, “Czas Kultury” 3/2017 (194)

Internet of things and automation of imaging: beyond representationalism, “communication+1″, vol. 5 (2016) Machine Communication

Gry wideo wchodzą w dorosłość: w stronę lokalnej genealogii dyskusji wokół gier artystycznych, “Kultura Współczesna” 2 / 2016

Opowiadać (z) przestrzenią i sieciami, “Teksty Drugie” 3/2015

Cyfrowa humanistyka na styku sztuki, nauki i technologii, “Czas Kultury” 2/2015, s. 20-28, plik

Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady. Od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych, “Sztuka i dokumentacja” nr 11 (jesień) 2014, plik

Land art i geograficzne haiku, czyli sztuka wiązania, “Przegląd Kulturoznawczy” 1 (19) 2014, s. 21-32

Tkanie świata: obrazy w świecie Internetu rzeczy i ludzi, “Kwartalnik Filmowy” 85 (145) 2014, s. 206-219, plik

Images of the City in the Making: Participatory Mapping, Dynamic Data Processing and Collective Knowledge, “Przegląd Kulturoznawczy” 4 (18) 2013

Spojrzenie przez wirtualne okno, “Kultura Współczesna” 4(79)/2013, plik

Kultury mediów – zanurzenie w czas głęboki, “Kultura Współczesna” 2 (73)/2012, plik

Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość: efekt fonografu, “Kultura Współczesna” 1 (72)/2012, plik

Audiowizualność w poszukiwaniu paradygmatów, “Kwartalnik Filmowy” 73 (133)/ 2011, plik

Remiks i mash-up – o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor, “Przegląd Kulturoznawczy” 1(9) 2011, s. 77-90

Geomedia jako miejsce budowy. Poza logikę spektaklu, “Kultura Popularna” 1-2 (29-30)/ 2011, plik

Web 2.0 – między wikinomią a kontrkulturą. Przypadek Facebooka, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” Studia de Cultura I/2010, plik

Sto tysięcy miliardów dźwięków – podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundscape, soundwalk, aural safari), “Kultura Współczesna” 3 (65)/2010, plik

Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja, “Przegląd Kulturoznawczy” 1 (7) / 2010, plik

Projektowanie jako negocjacja – między dominacją kodu a ekstazą partycypacji, „Kultura Współczesna”, 3(61)/2009, s. 106-123. plik

Postpanoptyzm w przestrzeni gęstej informacyjnie: locative media jako media taktyczne, „Kultura Współczesna” 2(60)/2009, s. 136-151, plik

Przestrzeń post-panoptykonu – od Digital Earth do Google Maps, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1(5) 2009 plik

Przygody nowoczesności poza euroamerykańskim centrum, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 3 / 2007, s. 20-32

Kulturoznawstwo – studia nad płcią. O potrzebie aliansu, „Kultura współczesna”, nr 2 (52) / 2007, s. 171-189 plik

Pasaże ekstazy, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 2 / 2007, s. 176-189 plik

Zagubiony w gatunkowym labiryncie – kilka uwag o modelu analizy gatunkowej w telewizji „Kultura Popularna”, nr 1 (15)/2006, s. 137 – 142;

Online

Shelley Jackson “Snow”, Electronic Literature Directory, 2017

A Humument app by Tom Phillips as a work of liberature: between text and embodiment, ELMCiP Knowledge Base Anthology, 2013, plik do pobrania

Publikacje naukowe w pracach zbiorowych

The creative proces as a “dance of agency” – Shelley Jackson’s Snow: performing literary text with elements [w:] red. D. Cortes-Maduro, Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving, Transcript Verlag, Bielefeld 2017 (grudzień 2017)

Obrazy w działaniu – mapy społecznej wyobraźni [w:] red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, M. Gulik, E. Twardoch Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 503 – 519.

Electrical Walks – Christina Kubisch [w:] red. P. Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytutcja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015, książka do pobrania

“Drzewa mówią” – w stronę biomediów? [w:] red. P. Zawojski, Bio-techno-logiczny świat. Bioart oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu, 13 Muz, Szczecin 2015, s. 144-165, plik

Obraz nie jest rzeczą [w:] red. R.W. Kluszczyński, D. Rode, Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lódź 2015, s. 11-23, plik

Stelarc i jego doświadczeniowe machinarium / Stelarc and His Experiential Machinarium [w:] red. R. W. Kluszczyński, STELARC: Mięso metal i kod / rozchwiane chimery – STELARC: Meat, metal & Code / Contestable Chimeras, Centrum Sztuki Współczesnej Laźnia, Gdańsk 2014, s. 174-206, plik (nie zawiera całostronicowych ilustracji)

Mashup as paratextual practice: beyond digital objects (in the age of networked media) [in:] N. Desrochers, D. Apollon (eds.), Examining Paratextual Theory and its Application in Digital Culture, Information Science Reference, IGI Global 2014, plik zamieszczony za zgodą wydawnictwa (Fair Reuse)

Technologie informacyjne, Cyborgizacja w Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka i in., “Czarna Owca”, Warszawa 2014

Poza festysz partycypacji, [w:]  red. R. Koschany, A. Skórzyńska, Edukacja kulturowa. Podręcznik, Centrum Praktyk Edukacyjnych & CK Zamek, Poznań 2014, książka w otwartym dostępie

Fotografia w sieci – medialne stany skupienia / Online Photography – Media States of Matter, [w:] red. M. Michałowska, M. Szymanowicz, Pasja Fotografii. O miłośnikach i miłośniczkach, katalog 8. Biennale Fotografii, Poznań 2013

We Tell Stories – Storytelling In the Age of Media Convergence [w:] ed. R. Szczepaniak, Media Convergence – Approaches and Experiences, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.

Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komputacji [w:] red. A. Radomski, R. Bomba, Zwrot cyfrowy w humanistyce, e-naukowiec, Lublin 2013 (publikacja do darmowego pobrania w pdf)

>>A Humument<< Toma Phillipsa jako aplikacja – między tekstem, kodem i ucieleśnieniem [w:] red. M. Górska-Olesinska, Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 173-177.

Między grą a codziennością – mobilne gry w przestrzeni hybrydowej [w:] red. A. Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu JAgiellońskiego, Kraków 2012

Folksonomia jako performatywna partyzantka semiotyczna [w:] red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Język @ multimedia 3. Dialog – konflikt, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012

Ku kognitywnej przestrzeni publicznej – strategie otwierania, [w:] red. P. Celiński, Mindware. Technologie dialogu, Warsztaty Kultury – WSPiA, Lublin 2012, książka w interaktywnej wersji opensource dostępna tutaj

Alternate reality narrative – granice tekstu, [w:] red. E. Wilk, M. Górska-Olesińska, Od liberatury do e-literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Geomedia – między mediami a lokalizacją, [w:] red. P. Celiński, Kulturowe kody technologii cyfrowych, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2011, plik

Negocjacje protokołu. Dlaczego warto kreślić odmienne historie nowych mediów? [w:] red. A. Gwóźdź, Granice kultury, Wydawnictwo Naukowe “Sląsk”, Katowice 2010, plik

Bio Mapping Christiana Nolda – transmedialna retoryka wędrowna [w:] red. T. Załuski, Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzeminskiego w Lodzi, Lódź 2010, plik

Serial 2.0 – model do składania, [w:] red. M. Filiciak, B. Giza, Postsoap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, s. 224 – 237, plik

Kultura jako kapitał kłopotliwy albo jak miasto konsumuje sztukę i co z tego wynika [w:] red. E. Rewers, A. Skórzyńska, Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Poznań 2010: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 307 – 327. plik

Wielokrotność związków z miejscem – dyskurs przestrzeni w świecie nowych mediów [w:] red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej (Studia Kulturoznawcze), Poznań 2010: Wydawnictwo Naukowe Bogucki, s. 447 – 457. plik

Mobilne, wirtualne, realne. Rekonfiguracja doświadczenia miejskiego między nowoczesnością a postnowoczesnością [w:] red. T. Majewski, Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, Warszawa 2009: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 103 – 118.

Globalne strategie, lokalne praktyki? Gender jako negocjacja znaczeń w telewizji doby globalizacji [w:] red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk Nowa Audiowizualność – nowy paradygmat kultury? Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 59-71.

Gender studies a kulturowa zmiana praktyk wiedzy w świecie nowych mediów [w:] red. J. Kochanowski, Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Łódź 2008: „Wschód – Zachód”, s. 81 – 95. plik

Reality TV niebezpieczne związki z rzeczywistością [w:] Rzeczywistość a dokument, red. M. Miśkowiec, M. Kozień-Świca, Kraków 2008: Muzeum Historii Fotografii, s. 100 – 110. plik

Jodie Foster – negocjatorka po drugiej stronie kamery [w:] red. Radkiewicz M., Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, Kraków 2006: Rabid, s. 69 – 83;

Cyborg jako kłącze – polityka produktywnych sprzeczności [w:] red. Radkiewicz M., Gender – konteksty, Kraków 2004: Rabid, s. 119 – 129;

Maskarady i negocjacje przyjemności – popularna kultura taneczna a gender [w:] red. Radkiewicz M. Gender w kulturze popularnej, Kraków 2003: Rabid, s. 133 – 147; plik

Cyfrowa tożsamość. Gender w (polskiej) cyberprzestrzeni [w:] red. Radkiewicz M., Gender – kultura – społeczeństwo, Kraków 2002: Rabid, s. 199 – 211; plik

Przygody małej dziewczynki w świecie ponowoczesnym – sposoby bycia [w:] red. Kowalczyk I., Zierkiewicz E., „W poszukiwaniu małej dziewczynki” Poznań 2003: KONSOLA, s. 41 – 53;

Publikacje redagowane

Więcej niż obraz – przestrzenie wizualne, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, M. Gulik, E. Twardoch Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, M. Gulik, E. Twardoch Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji (raport z badań), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.

Publikacje publicystyczne i popularne:

Od glitch artu do reprezentacji i z powrotem, [w:] red. A. Pieńkosz, P. P. Płucienniczak, Glitch art is dead, Rozdzielczość Chleba, Kraków 2016

Z ducha demosceny – inżynieria krytyczna, Ha!art 47 (2014)

Sztuka w służbie rojów, [w:] Cecylia Malik: Rezerwat Miasto, red. M. Niedośpiał, A. Rostkowska, Galeria Bunkier Sztuki, Kraków 2013, plik

Ruch open design i kultura postkonsumpcyjna, 2+3 D Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy nr 45 (IV/2012), s. 64-70

Renifery z Oulavuolie i efekt fonografu, Fragile. Pismo kulturalne nr 3 (9), wrzesień 2010, plik

Bazy danych jako skrypty biograficzne – elektroniczny dyspozytyw pamięci, (wraz z Moniką Górską Olesińską), Opcje 1(78) kwiecień 2010.

Codzienna odrobina subwersji, czyli telewizyjne gry z płcią, Artmix 22 (12).

Cyberfeminizm jako praktyka rozwikływania splatających się sieci władzy [w:] Zniewolony umysł 2, red. E. Majewska, J. Sowa, Kraków 2007: Korporacja Ha!Art, s. 214-244

Cyberfeministyczne rekonfiguracje – Internet jako nowa przestrzeń polityczna [w:] red. Kowalczyk I., Zierkiewicz E., Kobiety, feminizm i media, Poznań – Wrocław, „Konsola”: 2005

Amerykańska kontrkultura, „Moda&Styl“, nr 2, lato 2004

Dziewczyny, chłopaki i rokendrol W: „Między duszą a ciałem. Po co nam rock” pod red. Wojciecha Burszty i Marcina Rychlewskiego (Wydawnictwo „Twój Styl”, Warszawa 2003).

Route 66 Almost – szlakiem amerykańskiego undergroundu, Rita Baum nr 6, wiosna 2003

Inne:

Vaggi Varri. W tundrze Samów, Wydawnictwo Alter, Kraków 2013 (współautorka książki)

Ucho Jaka. Podróże muzyczne od Katmandu do Santa Fe, Wydawnictwo Bezdroża 2003 (współautorka książki)

Słowacja. Karpackie serce Europy Wydawnictwo Bezdroża 2004 (współautorka przewodnika)

Spisz. Od Pienin do Raju Wydawnictwo Bezdroża 2004 (współautorka przewodnika)

Tłumaczenia:

Książki:

C. Korsmeyer, Gender w estetyce. Wprowadzenie. Kraków 2009: Wydawnictwo Universitas

Artykuły:

L. Manovich, Poetyka powięksoznej przestrzeni [w:] red. E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków 2010

A. de Souza e Silva, Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych [w:] red. E. Rewers, Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków 2010.

C. Flynn, „Śmierci kampu” [w:] „Panoptikum” nr 6 (13) 2007, s. 197-222

L. Cartwright, „Film i cyfrowość w badaniach nad wizualnością; filmoznawstwo w epoce konwergencji” [w:] Panoptikum nr 5 (2) 2006, s. 332-338.

L. Nakamura, „Cybertypizacja a efekt rasy w dobie reprodukcji cyfrowej”, „Kultura Współczesna”, 1(59)/2009, s. 139-166.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s